سامانه پشتیبانی 6234
بازدید: 74
کد: 98
زمان انتشار: شنبه 25 مهر 1394

هماهنگی برای اجرای كنسرت های موسیقی خارجی در ایرانفرآیند: ارائۀ نامۀ درخواست متقاضی، شامل اطلاعات محل اجرای كنسرت در تهران و شهرستان ها، تاریخ اجرا (روز و ساعت)، تعداد نوبت اجرا، نام گروه، نام سرپرست گروه و نام كشور.

مدارك لازم  

تكميل فرم های درخواست، شامل اطلاعاتی ازقبيل نوع موسيقی، قطعات اجرايی، آهنگساز، تنظيم كننده، مدت زمان، اسامی اعضای گروه، نوعِ ساز، سابقة هنری، تكميل بانك اطلاعات موسيقی دانان، امضای تعهدنامة اجرای موسيقی.  

 ارائة نمونة صوتی يا تصويری روی سی دی يا دی وی دی يا به صورت فايل MP3

  ارائة تصوير گذرنامة اعضای گروه موسيقی، بيوگرافی مختصری از اعضای گروه، آدرس و تلفن محل كار يا منزل.

  ارائة پوستر و اخذ تأييدية آن از واحد نظارت و ارزشيابی.

  استعلام از مراكز مرتبط، توسط واحد بين الملل.

  صدور مجوز اجرای كنس􀀀􀀀رت درص􀀀􀀀ورت تأييد مراكز مرتب􀀀􀀀ط و تكميل مدارك.
آخرین بروزرسانی: شنبه 25 مهر 1394 10:34:24
 پشتیبانی آنلاین سامانه های 6234 ، کال سنتر : 02148312000