باشگاه هواداران ایرانیان
بازدید: 57
کد: 97
زمان انتشار: چهارشنبه 22 مهر 1394

تشکیل پروندۀ اخذ مجوز تأسیس استودیو

مدارك و شرایط لازم

 1-  داشتن دست كم 5 سال سابقة مستندِ فعاليت فرهنگی هنری درزمينة موسيقی كه به تأييد دفتر موسيقی برسد.

2- داشتن دست كم 25 سال سن.

 3- داشتن دست كم ديپلم متوسطه.

 4- نداشتن اشتهار به فساد اخلاقی و نداشتن اعتياد به موادمخدر.

 5- نامه از ادارة ثبت شركت ها، برای شركت تك منظوره؛ نامه از دبيرخانة 

 6-رسيدگی به امور مراكز فرهنگی، برای مؤسسات چندمنظوره.

 7- نامه از اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، برای متقاضيان شهرستانی.  

8- اساس نامة شركت، با موضوع تهيه و توليد و تكثير آثار صوتی.

9-  صورت جلسة مجمع عمومی.

10- تصوير آخرين مدرك تحصيلی مديرعامل.

11-  تقاضانامة شركت. 

12-  تصوير شناسنامة مديرعامل.

 13- تصوير برگة پايان خدمت مديرعامل.

 14- چهار قطعه عكس 3×4 مديرعامل.

  15-تأييد اماكن عمومی.

 16- روزنامة رسمی، به همراه تغييرات احتمالی.
آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 22 مهر 1394 16:14:17
با باشگاه هواداران ایرانیان6234 از تمام وقایع  فرهنگی و هنری با خبر شوید.