باشگاه هواداران ایرانیان
بازدید: 216
کد: 96
زمان انتشار: چهارشنبه 22 مهر 1394

شرایط متقاضیان تأسیس شركت تهیه و تولید و تکثیر آثار صوتیشیوه نامۀ ارزشیابی شرایط متقاضیان تأسیس شركت تهیه و تولید و تکثیر آثار صوتی

موضوع بند ۸ مادۀ ۳ آیین نامۀ نحوۀ صدور تأسیس مؤسسات، شرکت ها و مراکز تهیه و تولید و تكثیر آثار صوتی)

كسب دست كم 60 امتیاز هنری و مدیریتی، مشروط به كسب دست كم 15 امتیاز از سوابق مدیریتی، برای تأیید صلاحیت فنی متقاضیان تهران و دست كم 40 امتیاز برای متقاضیان شهرستان ها ضروری است.


سوابق هنری

  عضويت و فعاليت در گروه های موسيقی مجاز (حداكثر 5 امتياز).  

  مشاركت در توليد و ساخت آثار موسيقی مجاز (حداكثر ۱۰ امتياز).  

 عضويت و فعاليت در مؤسسات فرهنگی هنری مجاز (حداكثر 5 امتياز).  

 كسب رتبه و جايزه از جشنواره های معتبر موسيقی داخلی (حداكثر ۱۰ امتياز) و بين المللی (حداكثر ۱5 امتياز).


  ارائة آثار تأليفی و پژوهشی درزمينة موسيقی (حداكثر 5 امتياز).  

 داشتن كارت عضويت خانة موسيقی (حداكثر 5 امتياز).

  س􀀀􀀀وابق آموزش􀀀􀀀ی معتب􀀀􀀀ر، كارت صلاحيت تدري􀀀􀀀س (5 امتي􀀀􀀀از)

مجوز آموزشگاه آزاد موس􀀀􀀀يقی (۱5 امتياز)، مدرك تحصيلی مرتبط با موسيقی ۱5 امتياز). سوابق مدیریت

   مديريت در برگزاری رويدادهای ملی هنری (حداكثر ۸ امتياز)

مشاركت در آن ها (حداكثر 4 امتياز).  

عضويت و فعاليت در مؤسس􀀀􀀀ات و مراك􀀀􀀀ز مجری برنامه های موس􀀀􀀀يقی حداكثر ۸ امتياز).


  مش􀀀􀀀اركت در برگزاری كنس􀀀􀀀رت ها و اجراهای زندة موسيقی (حداكثر ۸ امتياز).

  فعاليت مؤثر در ش􀀀􀀀ركت ها و مؤسس􀀀􀀀ات تهيه و توليد و تكثير آثار صوتی حداكثر ۸ امتياز).

  دارابودن مدرك تحصيلی دانشگاهی (حداكثر ۸ امتياز).
آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 22 مهر 1394 11:42:27
با باشگاه هواداران ایرانیان6234 از تمام وقایع  فرهنگی و هنری با خبر شوید.