باشگاه هواداران ایرانیان
بازدید: 62
کد: 74
زمان انتشار: یکشنبه 5 مهر 1394

تاريخچه موسيقی در غرب2

مشخصات دوره كلاسيك:1ـ تضاد حالتها: موسيقي دوره باروك به اين شكل است كه اول آنرا ميشنويم تا آخر همان است. يك حالت مشخص ازاول تا آخر وجود دارد و حالت جديدي به وجود نمي آيد اما در دوره كلاسيك ميخواستند كاري كنند كه مردم خوششن بيايد و تضاد حالت به وجود آيدكه اين تغيير حالت هم درتم ها است و هم در ريتم است. ارائه تيم هاي مختلف براي بوجود آوردن تضاد حالت است.2ـ ريتم: در دوران باروك يك ريتم ثابت وجود داشته تا آخر قطعه ولي در دوره كلاسيك ريتم در حال تغيير است.3ـ بافت: در دوره كلاسيك غالب ترين بافت هموفوني است. يك ملودي مشخص و بارز، بقيه سازها براي همراهي و شيرين تر كردن آن ولي در باروك بيشتر پلي فونيا ست. در اين دوره جالب است بدانيم يك بافت تا آخر قطعه وجود ندارد و ممكن است تغيير كند.4ـ ملودي: كنار هم قرار گرفتن اصوات مختلف ملودي را بوجود مي آورد. در دوره كلاسيك ملودي عكس دوره باروك هم عاميانه، هم ساده و هم زيبا است در حاليكه در دوره باروك خيلي پيچيده و با تزئينات زيادست (در دوره باروك موسيقي متعلق به طبقه اشراف و كليسا بوده ولي در دوره كلاسيك موسيقي مردمي بوده و براي مردم ساخته مي شده است) موسيقي از دل مردم بر آمده و به عنوان عنصر اصلي ساخت موسيقي از آن استفاده مي كردند يكي ديگر از خصوصيات ملودي تقارن است كه ملودي هابا هم متقارن هستند مثل ملودي a a.5ـ ديناميك و استفاده از پيانو: ديناميك حالتهاي مختلف موسيقي است كه با افزايش و كاهش شدت صدا ايجاد تفاوت مي كند (در موسيقي به وسيله تغيير شدت). هر صداي موسيقي يك شدتي دارد فركانس مختلف دارد زير و بم، سوم كشش صدا طولاني و كوتاه، چهار رنگ صدا، ديناميك صدا باعث زيباتر شدن و آوازي تر شدن موسيقي مي شود.(فورته F = قوي ، P پيانو = ضعيف)در دوره باروك تغيير ديناميك به صورت پله اي است ازيك شدت يك دفعه به شدت ديگر ميرويم. اين تغيير پله اي ديناميك به تغييرات تدريجي تبدييل شد يعني صداها تدريجاً ضعيف و ترجيحاً قوي مي شود. باعث شد كه ساز پيانو مورد توجه قرار بگيرد، در سال 1775 ـ 1700 در اوج دوره كلاسيك چون پيانو قابليت بسيار فراواني براي تغيير تدريجي شدت موسيقي پيدا كرد و به خاطر قابليت ديناميك مورد توجه آهنگسازان قرار گرفت.6ـ اركستر كلاسيك:در دوره كلاسيك اركستر تشكيل دادند كه از اين سازها تشكيل ميشد:* سازهاي زهي ويلنويولا (ويلن آلتو)ويولن سلكنترباس*سازهاي بادي چوبي فلوتكلارنيتابوافاگوتكرانگله*سازهاي بادي برنجي هورن(بادي مسي) ترومپتترومبونتوبا *سازهاي كوبه اي تيمپاني(پركاشن) سنج هاطبل هاطبل بزرگسايدرام به طور كلي سازهاي زهي براي ملودي موسيقي است. بادي چوبي براي رنگ موسيقي. بادي برنجي براي پاساژهاي قوي سازهاي كوبه اي براي تأكيد و ريتم.توضيح: ارتباط يك ملودي با يك ملودي ديگر ممكن است به وسيله ملودي هاي ديگر باشدكه به آن پاساژ ميگويند ارتباط دو جمله موسيقايي.7ـ فرم هاي موسيقي كلاسيك: معني كلي فرم يعني قالب يا ساختار موسيقي مثل آب ميماندكه در هر قالب شكل آنرا ميگيرد. تضاد در همه موارد حاكم است. فرم هاي مختلف و متنوعي وجود دارد. مهمترين آنها فرم سونات است.1-7- فرم سونات: به شكل ABA است. از 3 بخش تشكيل شده يك بخش ميآيد بعد يك بخش جديد سپس همان اولي قرار ميگيرد و با تغييراتي تكرار ميشود.EXPOSISON:A: ارائه تم ها (تم اول ودوم)معرفي تم ها ـ پلي بين تم ها قرار داردكه آنها ر ا بهم ربط مي دهند. بعد از معرفي تم ها قسمت پاياني وارد ميشود.DEVELOPMEN :بسط و گسترشتم هاي معرفي شده با تغييراتي بسط و گسترش مييابد.A : ارائه دوباره و جديد تم ها است: تم هايي كه معرفي كرديم دوباره ميپردازيم به معرفي مجدد و گسترده تر تم هاي اصلي در اين قسمت كودا (قسمت پاياني) بوجود ميآيد در موسيقي كلاسيك حتماً بايد شنونده را مطمئن كنيم. موسيقي پايان يافته است و پايان بايد مشخص باشد. در قسمت A دوم همان شخصيتها هستند و همان تم ها هستند ولي با تغييرات خيلي مختصر و با يك تناليته ديگر2ـ7ـ از فرم هاي منوئه است: A B A وزن هم سه /چهارممنوئه تريو منوئهاست. و عموماً اين فرم رقص گون است.3ـ7ـ فرم روندو ... ABCADAE در اين فرم دقيقاً تكرار ميشود و بقيه قسمتها تغيير ميكند.4ـ7ـ فرم سمفوني: بين 20 تا 45 دقيقه است و خيلي متنوع است. چهار موومان است و از چهار قسمت مختلف تشكيل شده (موومان اول به فرم سونات است) سمفوني اثري است براي اركستر بزرگ كه تمام اركستر اهميت دارد.5ـ7ـ كنسرتو كلاسيك: 3 قسمت است 1ـ تند (سونات) 2ـ كند 3ـ تند. مانند سمفوني هاي بتهوون و هايدن ـ در كنسرتو اركستر يك ساز را همراهي ميكنند و تا آخر همان ساز هنر نمايي ميكند و اركستر آن ساز را همراهي ميكند. زمان آن معمولاً 20 تا 45 دقيقه است. تقابل يك ساز با اركستر در موسيقي كلاسيك معمولاً بصورت كنسرتو ميباشد.سوئيتاز قسمتهاي مختلف تشكيل شده كه رقص گونه است و روند و ممكن است موونها قسمتي ا زيك سوئيت باشديك فرم موسيقي سازي كه آهنگساز آزادي عمل درتعداد دارد.نكته: موسيقي دوره باروك اغلب كنسونانس است يعني از فواصل مطبوع تشكيل شده ولي در دورة كلاسيك از فواصل ديسونانس هم استفاده ميشد. يعني صداهاي نامجذوب و نامطبوع. هر چقدر به دوره هاي ديگري موسيقي مي رويم استفاد ه از ديسونانس ها بيشتر مي شود.دورة رمانتيك: 1850 – 1820جنبشي مهم در هنر قرن نوزدهم به ويژه در ادبيات و نقاشي كه تادهه اول قرن بيستم نيز ادامه يافت. در هنر موسيقي ميتوان جوانه هاي آنرا در آثار بتهوون و افول اين دوره را در آثار دبوسي دانست. دوره رمانتيك را تاريخ نويسان بر 3 مرحله تقسيم كردند نخست دوره اي است مابين سال هاي 1820 تا 1850 كه آنرا غالباً رمانتيك اوليه ناميدند پس از آن مرحله دوم سال هاي 1850 تا 1890 را شامل است و مرحله سوم كه آنرا دورة رمانتيك نو يا نئورمانتيك نيز گفته اند فاصله بين سال هاي 1890 تا 1910 را شامل مي شود. در دورة باروك موسيفي حالت خفقان داشت و از قواعد شديد علمي تبعيت ميكرد، در دوران كلاسيك موسيقي مثل جوانه اي است كه در حال رشد كردن است. خصوصيت سبك رمانتيك در موسيقي در مقابل سبك كلاسيك اهميت يافتن بيان احساسي و دروني در برابر عوامل موسيقايي مانند ريتم، هارموني و فرم و توجه به زيبائيهاي ناشي از آنها است اگر چه نميتوان نقش عوامل اخير را در موسيقي دورة رمانتيك ناچيز انگاشت اغلب آهنگ سازان اين دوره شديداً تحت تأثير سنت ها و عادات ملي و بومي بودند.سمفوني: در رايج ترين مفهوم كلمه سوناتي است كه براي اركستر بزرگ نوشته شده باشد. در مفهوم امروزي شايد بتوان گفت كه اولين بار به سال 1749 توسط هايدن نوشته شد كه به پدر سمفوني شهرت دارد. يكي از تفاوت هاي مهم سمفوني نسبت به سونات در اين است كه سونات غالباً در 3 و سمفوني در 4 موومان نوشته مي شود.سوئيت: فرم موسيقي سازي است مربوط به دورة باروك متشكل از تعدادي (بسته به نظر آهنگساز) هر يك با صفت اختصاصي يك رقص همگي در يك تناليته بعضي وقتها در ابتداي سوديت ها قطعه اي قرار مي گرفت به نام پرلود البته پرلود ممكن است خودش قطعه اي براي ساز پيانو باشد.اورتور: مقدمه و ابتدا و شروع است كه براي اپرا مي نوشتند. رمانس يك قطعه معتدل و ملايم و ميانه رو و آوازي است كه ممكن است در ابتداي موسيقي مثل سمفوني، سونات يا سوئيت قرار گيرد و گاهي هم بصورت مستقل اجرا ميشود، اصولاً آرامش بخش و آرام و سنگين است.معرفي چند فرم سازي:1ـ سولو SOLO: قطعه اي است كه معمولاً براي يك ساز نوشته مي شود.2ـ دئو ـ DUET دوئت: فرمي است كه معمولاً براي 2 ساز نوشته مي شود.3ـ تريو TRIO: فرمي است كه براي 3 ساز نوشته ميشود.4ـ كوارتت QUARTET: براي 4 ساز نوشته و يكي از معمول ترين فرم هاي موسيقي مجلسي است و معمولاً براي سازهاي زهي شامل ويلن 1 و 2 ويولا، ويلن سل ميباشد.5ـ كوينتت QUINTET: براي 5 ساز تصنيف و نوشته مي شود مثلاً براي پيانو و كوارتت زهي است.6 ـ سكستت SEXTET: براي 6 تا ساز نوشته مي شود.7- سپتت SEPTET: براي 7 ساز تصنيف ميشود.8- اكتت OCTET: براي 8 ساز تصنيف ميشود.9- نونت NONET: براي ساز تصنيف مي شود.فرم تكتورن: بيان كردن ماجرا و حمايتي است پوئم = شعر، / از مهمترين انواع موسيقي مجلسي است كه خصوصيات آن كوچك بودن آن نسبت به سمفوني است.والس: رقصي با ميزان 3 ضربي و سرعت عادي كه به سال 1800 بوجود آمد. ريشه والس را بايد در رقصي اطريشي به نام لندلر به معناي روستائيان جست كه پيش از مرسوم شدن والس به فراواني تصنيف و اجرا مي شده است.آهنگسازان برجستة دورة رمانتيكشوبرت: اطريشي ـ روسيني: ايتاليائي ـ وبر: آلماني ـ مندلسون: آلماني ـ برليوز: فرانسوي - ليست: آلماني ـ چايكوفسكي: روسي ـ شوپن: لهستاني ـ كورساكف: روسي ـ بتهوون: آلماني ـ برامس: آلماني ـ ريچارد اشتراوس: آلماني و ...آهنگ سازان دورة رمانتيك با ادبيات و شعر خيلي آشنا بودند و با فلسفه نيز آشنايي داشتند.شونبرگ با نقاش بزرگ اطريشي به نام كانديتسكي موسس مكتب اكسپرسيونيسم آشنا شد و نزد او به نقاشي پرداخت و حتي چند تصوير زشت و بد شكل هم كشيد. شونبرگ با اين عقيده و تفكر جديد و تازه سه قطعه براي پيانو و پنج قطعه براي اركستر نوشت كه از نظر هنري كاملاً‌با نقاشي هاي كاندينسكي قابل مقايسه بود. به اين جهت در محافل هنري با تعجب و شگفتي بسياري تلقي شد. از همين زمان به بعد او كلية قواعد موسيقي را در طبقه بندي دستگاهها (مدها) و مقام موسيقي (تناليته) به هم ريخت. و به جاي هفت نت اصلي و پنج نت فرعي كه اساس موسيقي كلاسيك بود دستگاه جديدي روي دوازده نيم پرده مساوي ترتيب داد و به اين طريق سيستم موسيقي دود كافونيك (دوازده تني) يا موسيقي آتونال (بدون مقام) را به وجود آورد. در اين طريقه اصول ملودي و هارموني كلاسيك تغيير يافت و در عين آزادي با قواعد جديدي توأم شد. شونبرگ در تشريح نظريه داوزده صوتي مي نويسد: اينجا من ناگهان هدف اصلي خود را در تنظيم و وحدت اصوات يافتم. همان هدفي كه سال هاي متمادي به طور ناخودآگاه من را هدايت مي كرد. شونبرگ از سال 1940 به دليل تجاوز آلمانيهاي نازي از خاك اطريش به لوس آنجلس آمريكا رفت و در آنجا شاگردان زيادي به مكتب او پيوستند تا سال 1951 كه از دنيا رفت. از ديگر آهنگسازان دورة مدرن موسيقي: آلبان بزرگ ـ آنتون وبرن ـ ايگور استراوينسكي ـ پاول هيندميت ـ سرژه ـ بروكفيف‌ـ شوستاكويچ ـ بارتوك ـ زولتان كوداي و تعدادي ديگر مي باشند. اين افراد از پيشتازان مكتب مدرن بودند و سه نفر اولي خيلي شاخص تر هستند.موسيقي جاز:جاز موسيقي سياهان آمريكايي است كه ابتدا به سال 1912 در اورلئان واقع در جنوب آمريكا به وجود آمد و بعد از جنگ بين الملل در سراسر اروپا و آمريكا بسط يافت. در پيدايش لفظ جاز بين موسيقي شناسان اختلاف نظر است. بعضي آن را به معناي تحريك كردن (هيجان)‌ كه در زبان سياهان به اين لفظ مي دانند و عده اي هم ريشه آن را در نام چند تن از نوازندگان و خوانندگان سياه پوست مانند JESS ـ جاسبو (JASBO) و جارلز كه به طور مخفف جاز مي گويند. آنها در سال 1912 در نخستين اركسترهاي جاز شركت داشتند. مهمترين نوازندگان سياه كه در تحول موسيقي جاز نقش بزرگي داشتند كينگ اوليور و لوييس آرمسترانگ نوازندگان ترومپت بودند. آنها شيوه اي به نام هات HOT را در موسيقي جاز معمول كردند. بعد از جنگ 1918 موسيقي جاز در موسيقي كلاسيك هم نفوذ كرد. چنانكه استراونيسكي در اثري به نام سرگذشت سرباز وراول در اثري به نام كودك و نفرين جادوگر از ريتم موسيقي جاز استفاده كردند. با اين حال موسيقي جاز نتوانست اثر فوق العاده اي در موسيقي كلاسيك بگذارد و يا تحولي در آن ايجاد كند زيرا آن هدف عالي كه در آثار آهنگسازان بزرگ ميتوان يافت در موسيقي جاز كه سبك و نسبتاً بي مايه است وجود ندارد. دراركستر جاز سازهاي كوبه اي و ضربي اهميت دارند. اصولاً سازايي كه در يك اركستر جاز به كار مي رود ترومپت، ترومبون، لارنيت ـ ساكسيفون ـ پيانو ـ بانجو ـ گيتار ـ كنترباس و بعضي سازهاي ضربي است. به علاوه آواز يا ساز تنهايي كه اركستر آنرا همراهي ميكند غالباً به عنوان سوليست (تك خوان يا تك نواز) در موسيقي جاز شركت داد. تئوري و مباني موسيقي تاليف:جمال الدين منبري

اشتراک ویدئو
اشتراک ویدئو
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ
دانلود کلیپ
دانلود کلیپ
آرتیمو
artimo

آرتیمو
artimo
آدرس منبع: http://www.artkhuzestan.ir/
آخرین بروزرسانی: دوشنبه 6 مهر 1394 15:21:37
با باشگاه هواداران ایرانیان6234 از تمام وقایع  فرهنگی و هنری با خبر شوید.